Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći

NATJEČAJ za prijem u radni odnos jedne medicinska sestra-tehničar za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u djelatnosti zdravstvene njege u kući za područje Dvora.

Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:

 • završen srednja medicinska škola u trajanju od četiri iii pet godina
 • odobrenje za samostalni rad
 • položen vozački ispit B kategorije

Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente (u preslici):

 • životopis
 • dokument o završenom stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalni rad ( licenca )
 • domovnica
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • preslika vozačke dozvole

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Poziv na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta biti će objavljen na Internet stranici Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/
Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

Prijave se podnose u pisanom obliku do 5.3.2021. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.